Artículo Per aprendre ciències cal aprendre a parlar sobre les experiències i sobre les idees.
RESUMEN ARTíCULO

Ensenyar i aprendre és, básicament, un procès de comunicació entre l'alumnat i el professorat.
Els estudiants, quan observen un fenomen, elaboren les seves propies explicacions que son cohérents des deis seus punt de vista. El professorat, sobre el mateix fenomen, dona explicacions diferents que són cohérents des del punt de vista de la ciencia actual. Per apropar les diferents maneres d'explicar les observacions és necessari parlar i escriure sobre les idees, sobre les emblances i diferéndes entre elles, sobre les relacions amb els fets obsetvats, sobre les causes i els efectes, sobre les analogies que s'utilitzen, etc. A través d'aquest procès comunicatiu que sorgeix des de la diversitat, cada estudiant pot anar construint el seu nou model explicatiu.
Tanmateix, el llenguatge científic és un llenguatge específic, diferent del que s'utilitza en situacions quotidianes. Per parlar i escriure sobre ciencia cal anar aprenent a utilitzar aquest llenguatge per tal que s'afavoreixi la comunicació entre els diferents individus. Aprendre a utilitzar els substantius, els verbs, els connectors, és aprendre ciéncies. Aprendre a diferenciar entre descriure, explicar, argumentar, és aprendre ciéncies.FORMATOS DISPONIBLES
$ 112,87