Artículo Ortografia i producció textual.
RESUMEN ARTíCULO

L'article planteja diverses qüestions relacionades amb l'adquisició de les convencions ortogràfiques i amb l'ensenyament d'aquestes convencions. Parteix de l'anàlisi de les converses metagràfiques de nens d'educació primària, i també de les correccions efectuades per aquests alumnes en els textos que han escrit. L'observació atenta d'aquestes dades mostra: d'una banda, la relació que els aprenents estableixen entre el codi gràfic i el sistema de la llengua, i les representacions que tenen de l'escriptura a partir de les pràctiques d'escriptura a l'escola, que tendeixen a compartimentalitzar els diferents nivells lingüístics;i d'altra banda la necessitat d'incorporar l'ensenyament de l'ortografia a les pràctiques de producció d'escrits reals.

AUTORES
David, Jacques


FORMATOS DISPONIBLES
$ 97,44