Artículo La reflexió interlingüística: ajudar a pensar en/amb/sobre tres llengües.
RESUMEN ARTíCULO

En aquest article, s'hi discuteix la idea de considerar les llengües com a compartiments estancs, la qual cosa es du a terme des de tres punts de vista: el sociolingüístic, el psicolingüístic i el lingüístic. Escrit tenint en compte una realitat escolar bilingüe o fins i tot trilingüe, s'hi defensa la necessitat d'abordar la reflexió metalingüística d'una manera relacionada, comparant els fenòmens a partir de les llengües que l'alumnat coneix. Amb això, es pretén aconseguir, en les persones que aprenen, cotes més altes de domini lingüístic, una distinció més aprofundida de codis i una reflexió més abs tracta, complexa i profunda dels fenòmens que no pas quan aquests s 'aborden des d'una sola llengua. La proposta potencia una actitud reflexiva i indagatòria, que porti a qui aprèn a revisar d'una manera conscient el seu propi coneixement lingüístic. Aquestes possibilitats s'exemplifiquen des del castellà, l'anglès i el basc.FORMATOS DISPONIBLES
$ 46,65