Artículo Ensenyar i aprendre a llegir a l'ESO: la comprensió lectora com a contingut interdisciplinari.
RESUMEN ARTíCULO

Entesa l’activitat lectora a I'E.S.O. com un contingut intrínsec en la totalitat de les àrees del currículum de l’etapa, i no corn un aprenentatge jo assolit i acabat en etapes educatives anteriors, el seu ensenyament no passa exclusivament per un mer adiestrament d'unes determinades "tècniques lectores", sinó que demana de la coresponsabilització de l'equip de docents del cicle, avançant cap a un treball interdisciplinari que, respectant les característiques pròpies de cada matèria, afavoreixi, sota uns objectius comuns, una millora qualitativa dels nivells comprensius dels alumnes

AUTORES
Serra Capallera, Joan


FORMATOS DISPONIBLES
$ 47,36