Artículo El projecte lingüístic a secundària
RESUMEN ARTíCULO

L'article presenta el projecte lingüístic de centre com un instrument que forma part del projecte educatiu i que té la funció d'orientar i promoure, a partir d'una diagnosi i d'una reflexió collectives, un plantejament institucional sobre el tractament de les diferents llengües presents en el centre docent: criteris per a l'enfocament metodològic de les llengües en el currículum i sobre el paper que adopten en l'aprenentatge de les diverses àrees i matèries. El projecte lingüístic també ha de considerar l'actualització dels plantejaments didàctics de la immersió lingüística i adaptar-los al nou context escolar, que es caracteritza per la incorporació d'alumnat d'origen lingüístic i cultural divers. En últim terme, ha d'aportar criteris sobre els usos lingüístics i ha de potenciar el català en la diversitat d'àmbits educatius del centre, formals i no formals, amb l'objectiu d'aconseguir que tots els nois i noies puguin assolir una bona competència plurilingüe.FORMATOS DISPONIBLES
$ 104,99