Artículo De l'entrevista al reportatge periodístic (o de la llengua oral a l'escrita).
RESUMEN ARTíCULO

Aquest article planteja que, en l'àmbit acadèmic, la llengua oral i l'escrita s'interrelacionen i es complementen en la major part de situacions d'aprenentatge. Parteix de la necessitat que els alumnes aprenguin a passar, progressivament, dels usos informals del llenguatge als usos lingüístics formals.
Amb la intenció d'aportar elements per donar resposta a aquesta necessitat, presenta una seqüència didàctica que ha estat experimentada amb alumnes d'ensenyament secundari, on s'explica el procès que s'ha seguit per tal que els alumnes transformin una informació que han obtingut a través d'un diàleg oral i informal, al monòleg escrit formal, passant per la fase intermèdia del monòleg oral. En la descripció de l'experiència s'explica la gestió de l'aula, aspecte que considerem bàsic per dur a terme les activitats col·lectives de llengua oral. També es posa de relleu la influència que té el context en l'elaboració dels textos.FORMATOS DISPONIBLES
$ 112,87