Artículo Com raonen els nens i nenes de sisè de primària amb la llibreta de ciències? Un model vàlid per ensenyar a aprendre i per aprendre a ensenyar
RESUMEN ARTíCULO

Aquest article presenta l'ús de la llibreta de ciències com a eina per desenvolupar el pensament científic en els infants. A partir d'una experiència collaborativa entre universitat i escola relacionada amb l'ensenyament de ciències a sisè de primària, s'hi analitzen els raonaments que fa l'alumnat des del punt de vista de la construcció del pensament científic i des d'una perspectiva científica. Els resultats de l'anàlisi de les anotacions a la llibreta de ciències mostren que els nens i nenes expliquen els fenòmens més que no pas els argumenten i que tenen dificultats lingüístiques a l'hora de fer les anotacions científiques. Al llarg de l'article, s'esmenten els avantatges i els inconvenients de l'ús de la llibreta de ciències per aprendre ciències.FORMATOS DISPONIBLES
$ 97,44