Llibre 10 Ideas Clave. El aprendizaje creativo


FORMATS DISPONIBLES
$ 573.00
$ 375.57
Resum del llibre
Comprendre quin és el desenvolupament i la pràctica de la creativitat; trobar solucions noves a problemes nous; defugir falses concepcions, i definir les característiques més sobresortints de la creativitat; saber formular preguntes per obtenir idees, augmentar capacitats i desenvolupar actituds i aptituds, desafiant els convencionalismes tan presents a l'entorn educatiu.